צור קשר

תקציב המדינה 2019

​​​​​​פניה לקורא

חוק התקציב השנתי מוגש בהתאם להוראות "חוק יסוד: משק המדינה". בהתאם להוראות החוק, תקציב המדינה לשנת הכספים 2019 יוגש במתכונת חד-שנתית. תקציב זה הוכן בידי עובדי אגף התקציבים באוצר, אגפי משרד האוצר השונים וכן כלל משרדי הממשלה בהתאם להחלטות הממשלה וסדרי העדיפויות של משרדי הממשלה.

להלן מצורפת חוברת עיקרי התקציב לשנת הכספים 2019, הכוללת את מסמכי התקציב והצעת חוק התקציב לכנסת לשנת 2019 וכן דברי הסבר להצעת החוק לכל משרדי הממשלה. מסמכים אלו, אשר הונחו בפני הכנסת ובפני הציבור, מרכזים את חומר הרקע המשמש בסיס לגיבושו של התקציב וכן מציגים בפני הקורא תמצית של הניתוחים והנתונים הרלוונטיים לתקציב המדינה לשנת 2019. כמו כן, החוברת כוללת את תוכנית התקציב הרב-שנתית לשנים 2020 עד 2022.

הצעת התקציב ודברי ההסבר יכללו השנה מספר שינויים: חלוקה שונה של תחומי ההוצאה העיקריים של הממשלה, כך שהם ישקפו באופן ברור ואחיד יותר את התפלגות הוצאות הממשלה; ביאורים לגבי ניהול הסיכונים הקיים בתקציב המדינה; ניתוח מגדרי של הצעת התקציב; וניתוח מפורט של ההנחות ושל ניהול הסיכונים הקשורים לבניית תחזיות הצמיחה והכנסות המדינה.

בנוסף למסמכי התקציב, במערכת "פיסקלי דיגיטלי" ניתן לקבל תמונה ברורה המאפשרת לקורא לנתח את הצעת התקציב לשנת 2019 ולהשוות אותה לנתוני התקציב וביצועו בשנים הקודמות.

אני רואה חשיבות רבה במעורבות הציבור בישראל בהליכי גיבוש ואישור תקציב המדינה, המשפיע על חייהם של כל אזרח ואזרחית במדינה.

במדינה.

קריאה נעימה,
שאול מרידור
הממונה על התקציבים