קו הצדק הפנסיוני

 

 

עובד | מעסיק

עובד

נשללה ממך הזכות לבחור את החיסכון הפנסיוני שלך? אנחנו רוצים לדעת!

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פועל לאכוף את זכותם של עובדים לבחור חיסכון פנסיוני באופן חופשי. בכוונת האגף למצות את הדין עם מעסיקים או סוכני הביטוח שלהם אשר מפרים את הוראות החוק.

אם נפגעת, באחד או יותר מהמקרים הבאים, דווח לנו ונפעל על פי חוק לאכוף את זכותך ופנייתך תישאר אנונימית.
א. המעסיק או סוכן הביטוח שלו, אינם מאפשרים לבחור את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) באופן חופשי.
ב. המעסיק או סוכן הביטוח שלו, אינם מאפשרים ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבלת.
ג. המעסיק או סוכן הביטוח שלו, מציבים תנאים להעברת ההפקדות הפנסיוניות, אשר פוגעים בעובדים.

ניתן להעביר מידע במגוון דרכים:

  • באינטרנט (מילוי המידע בעמוד זה)

  • שיחת טלפון *3002

  • שליחת פקס למספר: 02-5695352


במטרה לסייע לאגף שוק ההון להפיק את המיטב מהמידע המתקבל, אנא התייחס, ככל הניתן, לפרטים הבאים:

  • פרטי המעסיק
  • פרטי סוכן הביטוח של המעסיק
  • פרטי הפגיעה (למשל, האם המעסיק או סוכן הביטוח שלו סירבו להעביר את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שבחרת)
  • מועד הפגיעה (אין צורך בתקופה מדויקת)
  • האם יש תיעוד מאירוע הפגיעה (למשל, בדואר אלקטרוני בשיחת טלפון או בפגישה אישית)
  • פרטי המעורבים ותפקידם

 

 
*

מעסיק

החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי של העובד לאחר פרישה לגמלאות. הגבלות על חופש הבחירה של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני שלו, לרבות מניעת הטבה בדמי ניהול, משמעותן הפחתת כספי החיסכון ופגיעה ברמת החיים של העובד לאחר פרישתו לגמלאות. באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר התקבלו לאחרונה תלונות, מהן עולה כי מעסיקים במשק מונעים מעובדיהם למצות את זכויותיהם בכל הנוגע לבחירה חופשית בתחום החיסכון הפנסיוני, וזאת בניגוד להוראות החוק. ברצוננו להביא לידיעתך את הוראות החוק לגבי זכויות עובדיך לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שלהם.

הוראות החוק

 סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע כי עובד רשאי לבחור להצטרף לכל קופת גמל, או להמשיך להפקיד בה, בכל עת. מעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. כמו כן, החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל חוק או הסכם אחר.

דגשים מתוך החוק

החוק אוסר על מעסיק או שלוחו לאלץ עובד לבצע תשלומים למוצר פנסיוני מסוים או לחברה מסוימת. "מוצר פנסיוני" - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות. החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע הטבות בדמי ניהול או אחרות, שהעובד הצליח להשיג. החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע העברת הפקדות לחיסכון פנסיוני, בהתאם לבחירת העובד.

דע לך!

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פועלת לאכוף את זכותם של עובדים לבחור באופן חופשי את החיסכון הפנסיוני. בין היתר, הקים אגף שוק ההון את "קו הצדק הפנסיוני" דרכו ניתן להתלונן על פגיעה של מעסיקים בחיסכון הפנסיוני של עובדים. בכוונתה של הממונה למצות את הדין עם מעסיקים שיפרו את הוראות החוק. הפרת הוראות סעיף 20, גוררת מאסר או קנס בסך של למעלה מ- 1,800,000 ש"ח.

החיסכון הפנסיוני של העובד הוא העתיד שלו - שמור עליו!