מידע למעסיקים

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014. התקנות מסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.
לאחרונה פורסם תיקון לתקנות אלו , הקובע כי החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל-100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ביום 1 ביולי 2016, ולגבי יתר המעסיקים ביום 1 בינואר 2017. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים למתן היזון חוזר  ביחס לכל דיווח המועבר על ידי מעסיק ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. היזון חוזר כאמור מאפשר למעסיק לערוך בקרה על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספי שהפקיד בעבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו. 
באזור זה תמצאו את פרטי המידע הנדרשים לצורך עמידה בהוראות התקנות, לרבות, נוסח תקנות תשלומים לקופת גמל, חוזר תשלומים לקופת גמל, חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים ובו קובץ הדיווח האחיד - ממשק מעסיקים, קובץ שאלות ותשובות לעניין אופן השימוש בקובץ, מידע הרלוונטי למעסיק לצורך דיווח הפקדות בהתאם למבנה האחיד לרבות מידע על קודי קופה באוצר ומספרי חשבון בנק של קופות.

בנוסף, לנוחיותכם, מצורף קובץ מידע למעסיקים בו תמצאו פרטים לגבי חברות מנהלות של קופות גמל, ביטוח וקרנות פנסיה, לרבות מספר חשבון בנק לצורך הפקדות מעסיק, מספר תיק ניכויים ומספר אישור קופה באוצר.

מידע למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות הגמל

בדף זה תמצאו הודעה על שינוי באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדותיכם כמעסיקים לחיסכון הפנסיוני של עובדיכם.​

הסדרה וחקיקה למעסיקים

בדף זה תמצאו את נוסח תקנות תשלומים לקופת גמל ונוסח חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. החלק הרלבנטי למעסיקים בכל הנוגע לשינוי בפורמט הדיווח על הפקדת כספים לקופה מופיע בנספח ה' לחוזר, שאלות ותשובות לעניין קובץ ממשק מעסיקים.​

מידע למעסיקים - זכות העובד לבחור חיסכון פנסיוני

פירוט לגבי הוראות החוק שאוסר על מעסיק או שלוחו (סוכן) לאלץ עובד  לבצע תשלומים למוצר פנסיוני מסוים או לחברה מסוימת או בתנאים מסוימים​

 קבצים להורדה