שליטה, רישוי והעברת מוצרים<a href="/hon/Information-entities/ControlLicensingandtransferofgoods/Pages/default.aspx" title="שליטה, רישוי והעברת מוצרים">default.aspx</a>שליטה, רישוי והעברת מוצריםמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911113
סולבנסי 2<a href="/hon/Information-entities/Solvency2/Pages/default.aspx">default.aspx</a>סולבנסי 2מידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911114
קודקס הרגולציה<a href="/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx">Codex.aspx</a>קודקס הרגולציהמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911128
פניות ציבור לגופים<a href="/hon/Information-entities/Received-public-entities/Pages/default.aspx">default.aspx</a>פניות ציבור לגופיםמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911115
דיווחים גופים מוסדיים<a href="/hon/Information-entities/Information-and-reports-for-financial-institutions/Pages/default.aspx" title="דיווחים גופים מוסדיים">default.aspx</a>דיווחים גופים מוסדייםמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911126
אקטואריה וחשבונאות<a href="/hon/Information-entities/Pages/DetectionandMeasurement.aspx" title="אקטואריה וחשבונאות">DetectionandMeasurement.aspx</a>אקטואריה וחשבונאותמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911127
ניהול השקעות<a href="/hon/Information-entities/hashkaot/Pages/default.aspx">default.aspx</a>ניהול השקעותמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911116
מערכת סוכנים ויועצים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" title="מערכת סוכנים ויועצים">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת סוכנים ויועציםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091118
מערכת פניות ציבור לגופים<a href="https://memunim.mof.gov.il/Pages/Entry.aspx" target="_blank" title="מערכת פניות ציבור לגופים">Entry.aspx</a>מערכת פניות ציבור לגופיםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091119
איתור גוף מוסדי<a href="/hon/Pages/Mosdi-contact.aspx" title="איתור גוף מוסדי">Mosdi-contact.aspx</a>איתור גוף מוסדייישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911110
איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיונים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" title="איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיונים">agentSearch.aspx</a>איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיוניםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911111
איתור נותני שירותי מטבע<a href="/hon/Currency-service-providers/Pages/Stock-exchange-service-providers.aspx" title="איתור נותני שירותי מטבע">Stock-exchange-service-providers.aspx</a>איתור נותני שירותי מטבעיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911112
אתר למדווח<a href="https://shukhon.mof.gov.il/" target="_blank" title="אתר למדווח">https://shukhon.mof.gov.il/</a>אתר למדווחיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091115
נושאי משרה<a href="https://contactinfo.mof.gov.il/" target="_blank" title="נושאי משרה">https://contactinfo.mof.gov.il/</a>נושאי משרהיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091117
פורטל אותות<a href="https://otot.mof.gov.il/" target="_blank" title="פורטל אותות">https://otot.mof.gov.il/</a>פורטל אותותיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091116
חוקים<a href="/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|חוקים%22)">/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|חוקים%22)</a>חוקיםהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911117
תקנות<a href="/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|תקנות%22)">/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|תקנות%22)</a>תקנותהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911120
חוזרים<a href="/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|חוזרים%22)">/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|חוזרים%22)</a>חוזריםהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911121
עמדות ממונה<a href="/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|עמדת%20ממונה%22)">/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|עמדת%20ממונה%22)</a>עמדות ממונההסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911123
טיוטות הוראות הממונה<a href="/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|טיוטות%20הוראות%20הממונה%22)">/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a%22|טיוטות%20הוראות%20הממונה%22)</a>טיוטות הוראות הממונההסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911119
הבהרות<a href="/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a"|הבהרות")">/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#k=(owstaxIdMMDTypes%3a"|הבהרות")</a>הבהרותהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911122
דוחות הממונה על שוק ההון<a href="/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773CBB-DFD0-4C3F-9960-DA1DB5F75CEA&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid" title="דוחות הממונה על שוק ההון">ReportsandPublications.aspx</a>דוחות הממונה על שוק ההוןדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911124
ניירות עמדה<a href="/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773CBB-DFD0-4C3F-9960-DA1DB5F75CEA&ItemID=20&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid" title="ניירות עמדה">ReportsandPublications.aspx</a>ניירות עמדהדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911125
דוחות כספיים חברות הביטוח<a href="/hon/insurance/Pages/Financial-Statements.aspx" title="דוחות כספיים חברות הביטוח">Financial-Statements.aspx</a>דוחות כספיים חברות הביטוחדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091111
הרכב נכסים <a href="/hon/Pension/Pages/Order-properties.aspx" title="הרכב נכסים ">Order-properties.aspx</a>הרכב נכסים דוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091113
פרטים להעברות נכנסות אל חברת הביטוח<a href="/XSLX/Transfer_insurance_in.xlsx" target="_blank">Transfer_insurance_in.xlsx</a>פרטים להעברות נכנסות אל חברת הביטוחדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091114
פרטים להעברות יוצאות מחברת הביטוח<a href="/XSLX/Transfer_insurance_out.xlsx" target="_blank">Transfer_insurance_out.xlsx</a>פרטים להעברות יוצאות מחברת הביטוחדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911132
מצגת בנושא מחשבון דמי ניהול<a href="/Releases/Documents/ManagPayCalc.pdf" target="_blank">ManagPayCalc.pdf</a>מצגת בנושא מחשבון דמי ניהולדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911131