חוסכים בעלי קופות הגמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ש"ח

מידע כללי ושאלות ותשובות אודות הוראת השעה שמאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ש"ח משיכת כספים בפטור ממס

מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה

המחשבון מציג את תעריפי ביטוח הרכב של כל החברות ויסייע לכם בבחירת חברת הביטוח המתאימה עבורכם

ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

המפקחת על הביטוח פרסמה טיוטת תקנות הקובעות תנאים אחידים בביטוח סיעודי קבוצתי הנערך לחברי קופות חולים, וכן טיוטת חוזר הקובע הוראות לעריכת תכנית ביטוח מסוג זה

מדד שירות לטיפול בתביעות

המדד מספק מידע על איכות טיפול חברות הביטוח בתביעות של מבוטחים בביטוחי רכב, דירה ובריאות בשנה החולפת

סולבנסי 2

משטר כושר פירעון חדש ומבוסס סיכונים לחברות ביטוח, הנועד לקדם תרבות עסקית המתחשבת בשיקולי ניהול סיכונים והקצאת הון בעת קבלת החלטות.

קודקס הרגולציה

על מנת לרכז את הוראות הרגולציה החל האגף בתהליך יסודי ועמוק של בחינה וארגון מחדש של ההוראות. החוזר המאוחד מרכז הוראות של הממונה.

 

 

שליטה, רישוי והעברת מוצרים<a href="/hon/Information-entities/ControlLicensingandtransferofgoods/Pages/default.aspx" title="שליטה, רישוי והעברת מוצרים">default.aspx</a>שליטה, רישוי והעברת מוצריםמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911113
סולבנסי 2<a href="/hon/Information-entities/Solvency2/Pages/default.aspx">default.aspx</a>סולבנסי 2מידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911114
קודקס הרגולציה<a href="/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx">Codex.aspx</a>קודקס הרגולציהמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911128
פניות ציבור לגופים<a href="/hon/Information-entities/Received-public-entities/Pages/default.aspx">default.aspx</a>פניות ציבור לגופיםמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911115
דיווחים גופים מוסדיים<a href="/hon/Information-entities/Information-and-reports-for-financial-institutions/Pages/default.aspx" title="דיווחים גופים מוסדיים">default.aspx</a>דיווחים גופים מוסדייםמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911126
אקטואריה וחשבונאות<a href="/hon/Information-entities/Pages/DetectionandMeasurement.aspx" title="אקטואריה וחשבונאות">DetectionandMeasurement.aspx</a>אקטואריה וחשבונאותמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911127
ניהול השקעות<a href="/hon/Information-entities/hashkaot/Pages/default.aspx">default.aspx</a>ניהול השקעותמידע לגופים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911116
מערכת סוכנים ויועצים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" title="מערכת סוכנים ויועצים">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת סוכנים ויועציםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091118
מערכת פניות ציבור לגופים<a href="https://memunim.mof.gov.il/Pages/Entry.aspx" target="_blank" title="מערכת פניות ציבור לגופים">Entry.aspx</a>מערכת פניות ציבור לגופיםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091119
איתור גוף מוסדי<a href="/hon/Pages/Mosdi-contact.aspx" title="איתור גוף מוסדי">Mosdi-contact.aspx</a>איתור גוף מוסדייישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911110
איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיונים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" title="איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיונים">agentSearch.aspx</a>איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיוניםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911111
איתור נותני שירותי מטבע<a href="/hon/Currency-service-providers/Pages/Stock-exchange-service-providers.aspx" title="איתור נותני שירותי מטבע">Stock-exchange-service-providers.aspx</a>איתור נותני שירותי מטבעיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911112
אתר למדווח<a href="https://shukhon.mof.gov.il/" target="_blank" title="אתר למדווח">https://shukhon.mof.gov.il/</a>אתר למדווחיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091115
נושאי משרה<a href="https://contactinfo.mof.gov.il/" target="_blank" title="נושאי משרה">https://contactinfo.mof.gov.il/</a>נושאי משרהיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091117
פורטל אותות<a href="https://otot.mof.gov.il/" target="_blank" title="פורטל אותות">https://otot.mof.gov.il/</a>פורטל אותותיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091116
חוקים<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=603&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="חוקים">Regulation-and-legislation.aspx</a>חוקיםהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911117
תקנות<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=679&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="תקנות">Regulation-and-legislation.aspx</a>תקנותהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911120
חוזרים<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=845&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="חוזרים">Regulation-and-legislation.aspx</a>חוזריםהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911121
עמדות ממונה<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=586&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="עמדות ממונה">Regulation-and-legislation.aspx</a>עמדות ממונההסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911123
טיוטות<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation-drafts.aspx">טיוטות</a>טיוטותהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911119
הבהרות<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=793&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="הבהרות">Regulation-and-legislation.aspx</a>הבהרותהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911122
טיוטות חוזרים ועמדות ממונה<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=718&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="טיוטות חוזרים ועמדות ממונה">Regulation-and-legislation.aspx</a>טיוטות חוזרים ועמדות ממונההסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911129
טיוטות תקנות ותזכירי חוק<a href="/hon/Pages/Regulation-and-legislation.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=B7259289-2D1F-4EBC-AC8D-0C4C162C3E55&ItemID=442&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid&SearchOperator=Eq" title="טיוטות תקנות ותזכירי חוק">Regulation-and-legislation.aspx</a>טיוטות תקנות ותזכירי חוקהסדרה וחקיקה{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911130
דוחות הממונה על שוק ההון<a href="/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773CBB-DFD0-4C3F-9960-DA1DB5F75CEA&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid" title="דוחות הממונה על שוק ההון">ReportsandPublications.aspx</a>דוחות הממונה על שוק ההוןדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911124
ניירות עמדה<a href="/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773CBB-DFD0-4C3F-9960-DA1DB5F75CEA&ItemID=20&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid" title="ניירות עמדה">ReportsandPublications.aspx</a>ניירות עמדהדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911125
דוחות כספיים חברות הביטוח<a href="/hon/insurance/Pages/Financial-Statements.aspx" title="דוחות כספיים חברות הביטוח">Financial-Statements.aspx</a>דוחות כספיים חברות הביטוחדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091111
הרכב נכסים <a href="/hon/Pension/Pages/Order-properties.aspx" title="הרכב נכסים ">Order-properties.aspx</a>הרכב נכסים דוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091113
מידע אודות חברות הביטוח<a href="/hon/insurance/Pages/haavarot.aspx" title="מידע אודות חברות הביטוח">haavarot.aspx</a>מידע אודות חברות הביטוחדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091114
מצגת בנושא מחשבון דמי ניהול<a href="/Releases/Documents/ManagPayCalc.pdf" target="_blank">ManagPayCalc.pdf</a>מצגת בנושא מחשבון דמי ניהולדוחות ופרסומים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911131