ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

המפקחת על הביטוח פרסמה טיוטת תקנות הקובעות תנאים אחידים בביטוח סיעודי קבוצתי הנערך לחברי קופות חולים, וכן טיוטת חוזר הקובע הוראות לעריכת תכנית ביטוח מסוג זה

כנס דירקטורים בגופים מוסדיים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון קיים ב- 22.09.14 כנס ראשון מסוגו המיועד לדירקטורים בגופים המוסדיים

מדד שירות לטיפול בתביעות

המדד מספק מידע על איכות טיפול חברות הביטוח בתביעות של מבוטחים בביטוחי רכב, דירה ובריאות בשנה החולפת

סולבנסי 2

משטר כושר פירעון חדש ומבוסס סיכונים לחברות ביטוח, הנועד לקדם תרבות עסקית המתחשבת בשיקולי ניהול סיכונים והקצאת הון בעת קבלת החלטות.

קודקס הרגולציה

על מנת לרכז את הוראות הרגולציה החל האגף בתהליך יסודי ועמוק של בחינה וארגון מחדש של ההוראות. החוזר המאוחד מרכז הוראות של הממונה.