צור קשר

משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

הצעת התקציב הרגיל, תקציב התמיכות בענפי המשק ותקציב הפיתוח של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לשנת 2010-2009 (סעיפים 36 , 38 ו 76- ) מסתכמת כ 3.6 מיליארד ש"ח בהוצאה נטו, 578 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו 1.4 מיליארד ש"ח בהרשאה להתחייב.

נושאים מרכזיים בתכנית העבודה לשנת התקציב 2010-2009  

  • עסקים קטנים ובינוניים - על פי החלטת הממשלה מס' 2190 מיום 12 באוגוסט 2007 , ירכז משרד התמ"ת את כל התמיכה בעסקים קטנים ברשות פנים-ממשלתית (סוכנות ביצוע) אחת ויבצע את פעילות התמיכה בעזרת גורמים חוץ-ממשלתיים מתמחים. בנוסף סוכם על הגדלה משמעותית בתקציב שתעמיד הממשלה לצורך תמיכה בפעילות בתחום זה.

  • המדען הראשי - בשנת 2009 יוקצה סכום של 1,308 מיליון ש"ח בהוצאה ברוטו (מתוכו סכום של 837 מיליון ש"ח בהוצאה נטו) להמשך קידום המחקר והפיתוח התעשייתי.

  • תקינה - על פי החלטת ממשלה מס' 2191 מיום 12 באוגוסט 2007 , יוחלפו או ישונו התקנים הישראליים הרשמיים, כך שעד יום 30 ביוני 2010 , יעמוד שיעור התקנים הבין-לאומיים מסך התקנים הרשמיים על 65% לפחות.

  • הכנה לפריסה ארצית של תכנית 'אורות לתעסוקה' - הכנת המכרז לקראת פריסתה הארצית של התכנית לצמצום התלות בגמלאות קיום מתמשכות, באמצעות שילוב מקבלי הגמלאות במעגל העבודה, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה בנושא מיום 24 באוגוסט 2008 , ובהתבסס על עיקרי המלצות צוות ההיערכות ועבודת המטה בנוגע לפריסה ארצית של התכנית.

  • שיפור מערך ההכשרה המקצועי - במהלך שנת 2009 יפעל המשרד לייעול הליכי ההתקשרות, שיפור הפיקוח וקצור הליך אישור פתיחת קורסי הכשרה מקצועית בביצוע גורמי חוץ.

  • עידוד יציאה לעבודה של אמהות עובדות באמצעות השתתפות במימון החזקת ילדיהן במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים.

  • אכיפת חוקי העבודה - במהלך שנת 2008 , אוישו כלל המשרות החדשות שהוקצו למינהל לאכיפת חוקי עבודה בהתאם להחלטת הממשלה מס' 134 מיום 4 בפברואר 2007 , בדבר הגברת אכיפת חוקי עבודה ושכר המינימום.

  • משרד התמ"ת ימשיך לסייע לרשות ההגירהבתכנון היבטי שוק העבודה הקשורים לתחום העובדים הזרים, באכיפת חוקי עבודה מובהקים ככל שיוחלט עלכך, וכן יהיה אחראי על ביצוע פעולות להכשרה מקצועית במקצועות עתירי עובדים זרים ובפעולות אחרות לעידוד החלפת העובדים הזרים בישראלים.